ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרצא

ב"ה, כ"ח מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה שי'

הכהן

שלום וברכה!

המענה על מכתבו פ"נ ע"פ בקשת מר יונה זושע שי' אייבשיטץ - מוסגר בזה, כבקשתו מענה להנ"ל.

בטח מכבר קבל מכתבי מענה על מכתבו הקודם, וכיון שנכנסים אנו לחדש אלול הוא חדש הרחמים ומתחילים לאמר לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא גו', יהי רצון שיקוים זה בפועל ולמטה מעשרה טפחים ובכל עניניו של כאו"א בתכ"י, שהרי על כל הענינים נצטוו בני ישראל - בכל דרכיך דעהו, ז.א. לעשותם קדושה, וציוויו של הקב"ה סו"ס מתקיימים, וכל העומד להתקדש כקדוש דמי, ובפרט שלמעלה הי' הווה ויהי' כאחד, ובמילא - אורי וישעי בכל ענינים אלו.

המחכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ה'תרצא

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 493 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה משה: שאיעוויטש, שיקגו. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תשמט, ובהנסמן בהערות שם.