ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרצב

ב"ה, כ"ח מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מי"ז מנ"א, ויהי רצון שכמו שמבשר ע"ד הטבת מצב זוגתו תחי' כן יבשר בקרוב שחזרה לאיתנה לגמרי וכן בשו"ט בכל הענינים אודותם כותב.

במ"ש אודות רצונו להתעלות בהרגש אור החסידות וכו' אך הנהו רחוק מזה.

ח"ו לאמר כן, וכמבואר בתניא אשר קרוב אליך הדבר מאד, ואם בכאו"א הדברים אמורים, עאכו"כ בזה שהשגחה עליונה העמידתו בחלק היפה לקרב לבן של בני ישראל לאבינו שבשמים שגודל הנחת רוח למעלה אין לשער, ומובן גודל הברכה וההצלחה המושפעת עי"ז אל המשתדלים, ורק שעליהם לחזק ולהרחיב הצנור והכלים לקבלתם, וק"ל.

והדרך להתקשר יותר בחסידות ועניני' ולהתאחד עמהם, כבר מבואר בכמה ספרי ומאמרי דא"ח שיחות של רבותינו נשיאנו הק' ויעיין בהם והשי"ת יצליחו.

כבקשתו אזכיר את כל אלו שכותב אודותם, - ויודיע שמותיהם (ושם האם), - על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שגם בזה יבשר טוב.

בברכה.