ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרצג

ב"ה, כ"ח מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

ת"ח ת"ח על שני מכתביו מט"ו וי"ז תמוז. ולפלא ההפסק מאז, ובודאי ימלא בהזדמנות קרובה.

ובמ"ש אודות המאורע במקום פלוני בהנוגע לשמירת שבת, כמדומה כבר כתבתי, ואפשר - להנהלת צעירי אגו"ח, שאף שהנסיעות למושבים וקבוצים שלע"ע אינם דתיים - מוכרחות הן, וכמו שראו הפירות והתוצאות הכי נעלות בדבר, מובן שדורשות זהירות מיוחדת. וכנראה במוחש גם במאורע הנ"ל. ולכן אין ליחיד להעמיד על השערת היחיד, כ"א להתייעץ עם עוד כאלו אשר ידיעה להם בכגון דא. והרי כמה מחברי צעירי אגו"ח יודעים בזה, ותשועה ברוב יועץ. וכן במ"ש מאשר מסר לו אביו שמרננים וכו' - מבלי להכנס בהדו"ד אם הרנון צודק הוא או לא, הרי נאמר לזות שפתים הרחק ממך. וכדאי להשתדל שלמקומות כהנ"ל יסעו נשואים. ואולי כדאי בכלל, שבכל נסיעה עכ"פ אחד יהי' מבוגר יותר, שזה מוסיף בחשיבות הענין.

כנ"ל, הפעולות שעשו עד עתה ושבטח יעשו בעתיד הרי נשגבות הן, ואין אתנו יודע לשער הטוב שיצמח בעתיד נוסף על מה שכבר רואים. אלא שככל עניני היראים לדבר ה' - צריך לדעת שמביטים עליהם בשבע עינים וכמה גם מחפשים תואנה וכו'. נוסף על מאמר רז"ל הידוע, שע"ה שנמצא רבב על בגדו מצד אחד אינו כלום, משא"כ ת"ח.

מובן שכל הנ"ל מופנה לכל חבריו ולכל המתעסקים שי' בתעמולה האמורה, ובטח יביא לידיעתם אודותם, וידונו יחד על כל הנ"ל.

המחכה לבשו"ט בכל האמור.

ה'תרצג

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 494 והושלמה ע"פ העתקה.