ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרצד

ב"ה, כ"ט מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ויהי רצון שבעמדנו עתה בערב חדש הרחמים בו אומרים פעמים בכל יום ומעוררים שאלת ותפלת כנסת ישראל וכאו"א מבני ישראל, אחת שאלתי מאת הוי' אותה אבקש וגו' תתפשט ותתגלה האחדות של כל בנ"י ובאיחוד הכחות של הנפש עד לאחת וכפי' התוספת (מנחות י"ח ע"א) יחידה שבנפש שזהו הכלי לקבלת מילוי בקשה זו.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה.