ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרצה

ב"ה, כ"ט מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א איש רב פעלים מו"ה יהושע

שי'

@

לאחרי ההפסק נתקבל מכתבו עם הפ"נ המוסגר בו שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ונעם לי לקרות בו שגם המצב באנגליא ובאירופא בכלל מוכיח התועלת הכי גדולה בהפצת דא"ח גם באידיש, ובחבילה בפ"ע נשלח לכת"ר התניא חלק א' שהו"ל באידיש, כן מוסגר בזה רשימת אחת השיחות לפני בנ"י צעירים (בגיל מחמש ושש שנים) דברים יסודיים בתורת החסידות פנימיות התורה, אלא שרבותינו נשיאנו הק' הלבישו יסודות אלו באותיות המובנות אפילו לילדים קטנים, וביחד עם זה כוללים בהם את הענין כולו, והרי צדיקים דומים לבוראם וכידוע המשל במדרש דמראות קטנות ומראות גדולות מבאר צמצום א"ס ב"ה שדוגמא זו עצמה מוכיחה שכל מה שנראה במראות הגדולות נראה ג"כ במראות הקטנות לא נעדר דבר, וה"ה בהנ"ל ובכגון דא. ויהי רצון שתרבה הדיעה בישראל ונזכה בעגלא דידן לקיום היעוד כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

ה'תרצה

מו"ה יהושע: שפעטמאן, לונדון. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתקעז, ובהנסמן בהערות שם.

אחת השיחות: ראה גם לעיל אגרת ה'תרלג.