ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרצז

ב"ה, א' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

עוסק בצ"צ

מו"ה יעקב אליעזר שי'

שלום וברכה!

שוב לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מי"ד מנ"א, בו כותב אודות ההצעה לנצל תלמידי הכתות הגבוהות ללמד לתלמידי כתות הקטנות איזה שעות ביום.

והנה בכלל סברא נכונה היא, וכנראה במוחש אשר עצם הענין שנותנים אמון בתלמידי הכתה הגבוה ומעלים אותם לדרגת מורה ומשפיע עכ"פ לאיזה שעות, מוסיפה בהם מרץ להתמדה ושקידה בלימודם הם במוסד זה, נוסף על התקשרותם ובפנימיות יותר להמוסד ועניניו.

ואע"פ שיש מקום לומר שבהיותם מחוסרי נסיון בתקופה ראשונה, בתקופה זו אפשר שלא יצליחו כ"כ בענין ההוראה והחינוך, חזקה ממקומות אחרים בכגון דא אשר ההתלהבות של תלמידים כאלו לרגלי התמנותם לתעודה אחראית, ממלאה את החסר להם בידיעה באופני חינוך ופדגוגי'.

מובן שלאחרי כל האמור לא כל תלמידי כתות הגבוהות ראוים לזה, כי נוסף על הנהגתם טובה ורגש האחריות, צ"ל איזה כשרון להחזקת משמעת וכו' כן יש לדון ע"ד החשש שלא ירצו לפרש פעולה האמורה, שהמוסד רוצה לנצלם לתועלת שלו ומבלי התחשב עם תועלתם של התלמידים. ולכן מוכרח שכל חברי הנהלת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש במעלבורן ידונו ע"ד הצעה זו בכללותה, ואחרי כן בהנוגע לכל תלמיד בהתאם לאופי שלו תכונת נפשו. אבל כנ"ל יש להשתדל לעשות את האמור כי תועלת רבה היא להתלמיד יותר מאשר תועלת הישיבה באופן ישר. ומובן שברשותו וגם מזכותו למסור את הכתוב לעיל לשאר חברי ההנהלה.

במ"ש אודות ענין ההתועדות ואופנה, מהנכון שידבר עד"ז פא"פ עם ראשי המתועדים עם כ"א לבדו, מבלי שיהי' זר בשעת מעשה, ויעוררם על הנקודה אודותה כותב וידונו יחד עד"ז שהרי מטרת כל אחד מהנ"ל אחידה היא, והיא לקיים הוראת נשיאינו הק' להפיץ המעינות חוצה.

כיון שאינו מזכיר דבר בהנוגע לבריאותו וכו' בטח הכל בסדר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור וכן בעניניו הפרטים ולכתיבה וחתימה טובה.

ה'תרצז

מו"ה יעקב אליעזר: הרצוג, מלבורן. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתנ, ובהנסמן בהערות שם.