ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרצט

ב"ה, א' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"א מנ"א, ומובן שמצער הנראה ממכתבו שלא הי' למורי הרשת קשרים עם תלמידי הרשת במשך כל ימי החופש. אף שאין צועקין על העבר הנה יה"ר שבעוד מועד יתייעצו ביניהם איך לעמוד עמהם בקשר בימי החופש הבע"ל, ולאו דוקא חופש הארוך דימי הקיץ כ"א איך להשפיע על התלמידים-ות בעת החופש שלהם מבתי הספר במשך חדשי זמן הלימוד, ז.א. בשבתות וימים טובים וכיו"ב.

במ"ש אודות הבחינות שלמד בקורסים המתאימים אבל לא הלך לבחינה, גם לאחרי קריאת הטעמים שכותב בזה אינה מובנת כלל אי הליכתו, שהרי בודאי אין בזה מקום להיזק, ואפשר הי' מצליח בחלק מהבחינות ואפשר גם בכולם, וכנראה בכמה מקרים, כי מה שכותב אודות חלישות זכרון שלו, מובן שאין זה אלא עצת היצר שמתפקידו להפיל את האדם לעצלות, ומחפש אמתלאות וגם משונות, ובטח עכ"פ ילך לבחינות הקרובות, ובינתים יעשה את הדרוש בכדי להצליח בזה ויסיח דעתו לגמרי שאינו מסוגל, הזכרון וכו'.

מ"ש אודות עניני הרשת ותפקידו שם, על כגון דא נאמר ותשועה ברוב יועץ, וכיון שאדם נוגע וקרוב אצל עצמו, הנה לאחרי שמציעים הטעמים ונמוקים של עצמו, סומכים על החלטת הרוב שטובת המוסדות יקרה גם להם, ואם אפילו רק מתחיל הוא בתפקידו הרי בשימת לב הראוי' והתבוננות בהאחריות שבדבר יתוקן, וקשה להורות בריחוק מקום ובפרט שאין צורך בדבר כנ"ל.

בברכה להצלחה בענינים הכללים ובמלאכתו מלאכת שמים שעי"ז יתוסף גם בהצלחת הענינים הפרטים שלו ושל כל ב"ב שיחיו וכמרז"ל כל המוסיף מוסיפין לו, ובברכת כוח"ט.