ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשב

ב"ה, ב' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב אשר לפעמים מחשבות מבלבלות אותו בעת התפלה.

הנה העצה לזה שיתפלל מתוך הסידור דוקא, ובטהרה.

כן כותב אודות התמדתו שאינה במילואה.

והעצה לזה להתבונן בפירוש המלות, כפשוטו עכ"פ, של התפלה, וכן להיות חקוק בזכרונו תוכן הענין הנזכר בריש פ' מ"א בתניא, שה' נצב עליו וכו' ובוחן כליותיו ולבו וכו' וכשירגיש חולשה בהתמדה, יתבונן עוד הפעם בתוכן ענין זה.

במה ששואל אודות טעמים ומנהגי ישראל, אשר לפי כתבו, שואלים אותו בזה.

הנה יפנה בזה אל רבני אנ"ש אשר בסביבתו והם יורוהו. אבל מובן שאין זה מעיקר ענינו לחפש טעמים ולתרץ קושיות, כי אם ללמוד בהתמדה ושקידה בתורת הנגלה וחסידות ואמרו רז"ל יגעת ומצאת.

בברכת כוח"ט.