ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשג

ב"ה, ב' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

ובשאלתו במכתבו הנ"ל אם יכתוב כל הפרטים... לפלא גם הספק בזה והשאלה, שהרי בכגון דא כל המרבה והמפרט ה"ז משובח. ומ"ש אודות שלא לנגוע במי שהוא, כמדומה כבר כתבתי בדיוק מאמר חז"ל שהתורה מדברת בלשון נקי' והדוגמא הוא מהסיפור בתיבת נח, משא"כ בהדינים וההוראות וכמו בפ' שמיני וכו' נאמר דבר ברור, הטהורה הטמאה, שגם זה הוראה היא לנו שבענין הנוגע לדין ולהוראה וכמו נדון דידן, אין כאן ענין של נגיעה במי שהוא אלא מילוי תפקיד באמונה, וק"ל.

ובמ"ש שעם כניסתם לדירה החדשה נכנס בחובות וכו' ידוע שגם הסדר בתורה תורה היא, ושני מאמרים בכגון דא באו סמוכין בתורתנו והם, כל העוסק בבנין מתמסכן וביחד עם זה בעמוד זה גופא לעיל מיני' כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם, ומבואר בתוס' שם דהיינו לבנות עליו בית (וכמובא בדא"ח כל אדם שאין לו בית). ז.א. שאין להתרשם מה שלפי שעה מתמסכן, והרי עבדלוה וגו' כי שלימות והוספה עי"ז בו למרות הענין המעיק לפי שעה, שסו"ס יעבור. ויה"ר שיקויימו גם עניני שלימות הבית ברוחניות וכמבואר בד"ה מזמור שיר חנוכת בסי' ובלקו"ת ובתוספת ביאור בהמשך תרל"ו ועוד.

בברכה לבשו"ט ומפורטות בכל האמור ולכוח"ט.

ה'תשג

כבר כתבתי: לעיל חי"ב אגרת ד'עב, ובהנסמן בהערות שם. לעיל ה'שלו.