ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשד

ב"ה, ב' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, שאלות:

א) מפני מה מעטים הם המאמינים בה' בתורתו ובמצותיו.

והנה כבר נאמר בתורתנו הקדושה, כי אתם המעט מכל העמים, והרי בריאת העולם הוא ע"פ חכמתו ורצונו של הקב"ה, וכהת"י עה"כ בראשית ברא, בחוכמתא, והוא וחכמתו ודעתו אחד, וכתיב החקר אלקה תמצא וגו' וכמבואר ברמב"ם ובכ"מ בארוכה, בכל זה נמצא גם קצת ביאור בנקודה האמורה בכ"מ ומהם הקדמת הרמב"ם לפירושו על המשניות, קרוב לסוף ההקדמה, וז"ל: ונשאר בכאן שאלה אחת וכו' מדוע המציא הקב"ה כל האנשים וכו' ואנו רואים שרוב בני אדם וכו', עיי"ש.

והנקודה התיכונה בזה היא, אשר האיכות חשובה יותר בערך מאשר הכמות, ז.א.

שאיכות יתירה שמשכנה בכמות קטנה, מכריעה כמות הכי גדולה, באם רק איכותה פחותה.

ב) מהו אותו אדם הנקרא רשע.

עיין בזה בתניא בתחלתו פרק א' ואילך וכמצוין במפתח הענינים שם בסוף הספר, ומובן שישנו רשע לאותו שעה בלבד וכשעשה תשובה מתקן עד שאפשר שזדונות נעשו לו כזכיות וכו'.

ג) מה היא האמונה אשר צ"ל לבן אדם.

וכבר ידוע נוסח "אני מאמין" אשר ענינים אלו מובאים בכ"מ והנוסח נדפס ג"כ בסידורים.

ד) אינה מובנת ההוכחה שיש בורא לעולם.

ההוכחה בזה פשוטה למאד, במכש"כ וק"ו כשרואה ספר מודפס בעל עמודים אחדים, אין ספק בעיניו אשר נעשה הדבר ע"י בעל שכל, שסידר את האותיות הדפיסם וכו', ושלא בא הדבר במקרה שצלוחית דיו נהפכה על הנייר ובהשפך הדיו נזדמן שנתהוו צורות אותיות ושורות ועמודים ובאופן שמבארים ענין של שכל וכו' והאומר כן שנעשה הדבר במקרה בשפיכת דיו מצלוחית, אינו בסוג בן אדם שכלי, ואפילו לא בסוג ילד קטן ועאכו"כ בהעולם אש סדר נפלא בו, ואלפי אלפים ורבוא רבבות פעמים יותר מאשר הסדר של ספר בעל עמודים אחדים, ולפלא גדול גם שאלתו בזה.

ויהי רצון שיעזוב דרך החפוש וקושיות וילמוד בהתמדה ושקידה תוה"ק תורת חיים הנותנת חיים גם כפשוטו וכמ"ש אשריך בעולם הזה וטוב לך לעוה"ב. והשי"ת יצליחו.

בברכת כוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

בטח יודע משיעורי חת"ת (חומש תהלים ותניא), וישמור עליהם עכ"פ מכאן ולהבא.