ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשה

ב"ה, ב' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב שעומד על הפרק ואינו יכול להחליט אם להמשיך בישיבה ולחיות חיי דוחק או וכו' ושואל עצתי בזה.

והנה פשוט הוא שצריך הוא להמשיך לימודו בישיבה, ומה שכבר החליט שפירוש הענין - חיי דוחק, אפילו את"ל שלא ישתכר משכורת גדולה וכיו"ב, פשוט בעיני כל בר שכל, שהאושר בחיים אינו תלוי במשכורת גדולה, אלא בבריאות סיפוק נפשי וכו' ורבו במאד בעלי המשכורת גדולה שבשמחה היו מחליפים אותה בקצת סיפוק נפשי יותר ובקצת תוכן יותר בחייהם הריקים, וכנראה במוחש, וביחוד אשר מעיקרי אמונתנו הוא שנותן התורה ומצוה המצוה, הוא הוא הבורא את העולם ומנהיגו בפועל גם עתה והוא הוא הזן ומפרנס לכל, והמסקנא מובנת.

ויהי רצון שלא יתפתה מדברי היצר וילך לבטח דרכו דרך המלך מלכו של עולם וילמוד בהתמדה ושקידה בתורת הנגלה ובתורת החסידות.

בברכת כוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

בטח יודע משלשת השיעורים בחת"ת (חומש תהלים ותניא) וישמור עליהם עכ"פ מכאן ולהבא.