ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשו

ב"ה, עש"ק אחר חצות - פ' כי יפלא ממך דבר גו' וקמת ועלית. ה'תשי"ז ברוקלין.

אל כל משתתפי כינוס השנתי הראשון של

התאחדות

תלמידי ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש

דארצות

הברית.

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם נתקבלה בשורתם הטובה על דבר הכינוס הראשון של התאחדות תלמידי ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש דארצות הברית, וקביעות זמנו לש"ק פ' שופטים ושוטרים ויום שלפניו ושלאחריו.

דבר משנה בסנהדרין, אשר כנוס לצדיקים הנאה להן והנאה לעולם. ואמר הכתוב ועמך כולם צדיקים.

ואף שכמה חייבין אית בהו בישראל, וכקושית הזהר - לך לך - בכתוב זה,

הנה כל אדם מישראל מלא מצות הוא, וכהודעת חז"ל, ומבואר בתורת דא"ח, אשר צדיק הוא ע"ש צדקה, וכל המצות נקראו צדקה וכמש"נ כי כל מצותיך צדק.

כי ענין הצדקה הוא להחיות רוח שפלים, העני דלית לי' מגרמי' כלום.

- כן הארת גילוי אלקותו ית' למטה בשפלים, שזהו בחי' דירה בתחתונים, צדקה היא.

והדירה בתחתונים נעשית על ידי המצות.

וזכאין אינון צדיקייא דקורבא דילהון איהו שלמא בעלמא ג"כ, והנאה לעולם,

דהרי מטרת כינוס מקיימי מצות היא להועץ ולסייע זה את זה בעניני תורה, עבודה וגמ"ח שעליהם העולם עומד, אשר הכינוס וההתיעצות בזה יסוד ועיקר גדול הוא.

וכמבואר ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר בד"ה איתא כו' מאן דאיהו זעיר איהו רב,

ואיך שהסכם הרבים יש לזה חיזוק הרבה כו' והתחברות הרבים הוא אתדל"ת שמגיעה למעלה מעלה עד רום המעלות.

ובלשון רבנו הזקן:

ע"י ההתכללות והחיבור נמשך ממקום עליון ביותר, ממקום הכולל לכל

ההשתלשלות בשוה.

ולכן לא יבצר מהם ולא יפלא מהם - מכינוס שכזה - דבר,

כי, כנ"ל אתדל"ת זו מגיעה למעלה מעלה, וקמת ועלית, הילוך אמתי - בלי גבול - שעי"ז מגיעים אל המקום אשר יבחר, מקום בחירה האמתית, שאין מעכב על ידו.

ויה"ר אשר החלטות הכינוס והתוצאות שלו ירבו התורה והמצות בתחתונים, הנגלה והפנימיות שלהם, על ידי הפצת המעינות חוצה,

וכאו"א מאתנו וכל ב"ב, בתוך כלל ישראל - שליט"א - יכתב ויחתם לשנה טובה ומתוקה,

כי יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב אשר אהב סלה.

בברכת הצלחה בעבודה בפועל,

מ. שניאורסאהן

ה'תשו

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 483.

בסנהדרין: עא, ב.

לך לך: צג, א.

וכהודעת חז"ל: עירובין יט, א. - ולהעיר מתו"א פ, ג. וברכות נז, א. וז"ח רות פג, ב.

בתורת דא"ח: בכ"מ. ומהם בד"ה כל ישראל בס' המאמרים - תרכ"ו. וראה תו"א סג, ג.

וזכאין אינון: זח"א רח, א.

בד"ה איתא: נדפס בהוספה לקונטרס החלצו. וראה ג"כ ד"ה החלצו שם.

ובלשון רבנו הזקן: תו"א ס"פ נח. וראה ג"כ תורת חיים שם.

מקום בחירה: ראה לקו"ת אמור לח, ב.