ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשז

ב"ה, ה' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב שבדקו המזוזות ונמצאו כשרות - והנה אם ודאי הדבר, אז בטח לא נקבעו ע"פ דין במקום הראוי בגובה הראוי וכו', ובכ"א שיהי' משהו בהמזוזות לא כסדר ע"פ כתבו מצב הסבתא תחי'.

ומה שנוגע לבריאות עיני', מובן שיש לעשות כהוראת רופא מומחה במקצוע, ויתייעצו עם הנמצאים על אתר באיזה מהמקומות והאופנים אודותם כותב לעשות.

ובכל אופן אין לפחוד, שהרי התורה נתנה רשות לרופא לרפאות, ומהנכון שהוא מצדו יוסיף בהתמדה ושקידה, כיון שהוא הכותב והמביא בקשת הנ"ל, ויתוסף עי"ז בברכות השי"ת בעניניו בכלל שגם מילוי בקשתו האמורה כלולה בזה.

בברכת כוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'תשז

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 373.

שבדקו: ע"פ אגרת ה'שלח דלעיל.