ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשט

ב"ה, ה' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - שנתארך קצת דרך הילוכו, ואחרי כן בא במילואים במכתב חבירו בהנוגע לבריאות אלו שכתב.

בעת רצון אזכירם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו.

בודאי למותר לעוררו שלא יסתפק בהישגים דעד עתה ויוסיף עליהם כהנה וכהנה.

ונוסף על הציווי של תוה"ק מעלין בקדש הרי אין לך חכם כבעל נסיון שרואים בפועל איך שכל פעולה כדבעי מביאה פירות ובהצלחה ואין הדבר תלוי אלא בהמעורר והמשתדל.

במ"ש אודות הביקור בהמושבות וכו' כבר כתבתי בזה לצעירי אגו"ח, ובודאי דנו עד"ז בהתייעצות כולם יחד והרי נאמר ותשועה ברוב יועץ, דוקא.

בשאלתו אודות הנחת תפילין דר"ת - הנה בודאי נזהר בטבילת עזרא וכן לומד פנימיות התורה, בלי נדר, ולכן יתחיל בהנחתן ובודאי ילמוד ויחזור על דרושי התפילין אשר בכמה מספרי דא"ח (לקו"ת שה"ש, אמרי בינה, דרך מצותיך וכו') והשי"ת יצליחו.

ולהודעתו מיום הולדתו, ובודאי נהג במנהג אנ"ש ביום ההולדת, הנה יה"ר שתהי' שנת הצלחה אצלו בלימוד התורה קיום המצות בהידור ובעבודת התפלה.

בברכת כוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'תשט

תפילין דר"ת: ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'רעט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תשסא.

במנהג... ההולדת: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ד'תתקמח, ובהנסמן בהערות שם.