ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשי

ב"ה, ה' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

במענה על מכתבו מכ"ה י"א י"ז. בו כותב אודות העלמה... שהמירה את דתה ר"ל וישנן תולים זה בכשוף וכיו"ב וכו'.

והנה יסיחו דעתם מביאור ענינים כאלו על ידי כשוף, כי זהו מחליש ההשתדלות בהצלתה, שהרי ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא ומחוייבים לעשות כל האפשרי בזה וגם על פי דרך הטבע, ובודאי אשר יש למצוא ענינים טבעים שהיו מהמסייעים לצעד המבהיל הנ"ל ואז יקל למצוא התרופות איך להלחם נגדם.

אבל נוסף על הנ"ל צריך לברר אם נולדה בטהרה, זאת אומרת בעת שאמה התעברה בה, היתה מותרת על פי דין תורה, ובאם ח"ו היתה בזה איזה מגרעת, על ההורים להחליט בתוקף שמכאן ולהבא ידקדקו בשמירת וזהירות חוקי ודיני טהרת המשפחה ככל הדרוש וישפיעו בכל סביבתם בזה, שהרי ההשפעה על הזולת הוא תיקון במקצת על העבר, והשי"ת הרואה ללבב כשיראה החלטתם בזה, בטח יוסיף בברכתו שתצליח ההשתדלות בהצלת נפש מישראל, ויהי רצון שיבשר טוב בזה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

בטח יבררו גם כן אם לא הי' בזה גם ענין של אהבה זרה ח"ו. ומסיימים בטוב.