ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשיא

ב"ה, ו' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דובער

שי'

שלום וברכה!

... כמדומה שקודם נסעו דברו עמו כמו עם שאר הנוסעים לחו"ל שכדאי להתענין אודות ספרים יקרי הערך ויקרי המציאות הנמצאים בבתי כנסיות ובתי מדרשים ואולי גם אצל פרטים, שאין הלומד בהם ומתענין בהם כי נשאר לפליטה מהדורות שעברו, ולשלחם לכאן באופן המתאים (בחילוף ספרי קה"ת המתאימים לביהכ"נ ובית המדרש והאיש פרטי). והתועלת בזה כפולה, הספרים וכו' יבואו לכאן שסו"ס תבוא מזה תועלת, ובביהכ"נ וכו' יהיו ספרי קה"ת מספרי חסידות או סידורים בנוסח אר"י וכיו"ב. הספרים יכולים להשלח ע"ש הספרי' או ע"ש המזכירות וכו' ובפרט שע"פ המבואר בספרים יש בזה מענין של פדיון שבויים באם הספרים אין מתעסק בהם.

בברכה לבשו"ט מתוך הרחבת הפרנסה ולכתיבה וחתימה טובה.

ה'תשיא

מו"ה דובער: בוימגרטן, בוענאס איירעס. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ד ד'תשסז.