ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשיג

ב"ה, ז' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

האברך שמעון שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו עם הפ"נ המוסגרים בו שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

במיוחד נעם לי לקרות במכתבו אשר לומד הוא ומתועד עם יוצאי מרוקה שהם בכפר חב"ד אשר שם צוה ה' את הברכה חיים עד העולם, התועדויות חסידותיות, ובודאי לא רק ימשיך בזה אלא גם יוסיף כיון שכפי כתבו יכול הוא להתדבר בלשונם הם, שמזה מובן שגם באופן ישר עם אלו מהם שאינם ת"ח לע"ע וגם עם הנשים, והרי נשי ישראל נקראות בשם עקרת הבית בהם תלוי במדה גדולה הנהגת הבית בכלל הנהגת הבעל הבנים והבנות בפרט, וק"ל. והשי"ת יצליחו לבשר טוב גם בעניניו הפרטים.

בברכה לכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'תשיג

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 496 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

האברך שמעון שי': אליטוב (אביטבול), כפר חב"ד. אגרת נוספת עליו לעיל חי"ד ה'סב.