ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשיד

ב"ה, ז' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים

מו"ה יחיאל מיכל יהודא ליב שי' שו"ב

שלום וברכה!

לפלא שזה כמה שבועות שאין ממנו כל מכתבים, אף שבטח נצלו ימי החופש באופן המתאים לפעולות צעירי אגו"ח בכלל ולפעולות האמורות במסגרת זו ביחוד.

ועל של עתה באתי לעורר על ההכרח הכי גדול להכין תכנית מפורטת בהנוגע לחדש תשרי הבע"ל שהוא חדש המושבע בכל וכלשון רז"ל בזה (ויקרא רבה פ' כט, ח.

עיי"ש בארוכה). וכוונתי בזה לצעירי אגו"ח לנשי חב"ד וכו' וכל עניני חב"ד אשר באה"ק ת"ו וגם בכל העולם כולו, כמו שחדש אלול בכלל אין ענינו רק חשבון על העבר אלא גם הכנה טובה בהנוגע להעתיד. ובטח ימסור דברי אלה בכל מקום שידו מגעת כיון שאין הזמן גרמא לכתוב לכאו"א בארוכה ויה"ר שיבשר טוב בכל האמור.

בברכה לכוח"ט ולבשו"ט.

ה'תשיד

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 541 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה יחיאל מיכל יהודא ליב שי': זלמנוב, בני ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'תטז, ובהנסמן בהערות שם.