ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשטו

ב"ה, ז' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובמ"ש אודות זוגתו תחי' שהרופאים מאשימים עכוב לע"ע של העבור מצד שמירת חוקי התורה וכו' וכנראה כוונתו בזה שהרופאים ששאלום אומרים שהיום היותר מסוגל הוא קודם סיום הימים דהמנין הפסק וכו' ואם כן כוונתו.

הנה ישנם כו"כ רופאים שבכלל שוללים נכונות השערות אלו ואפילו היסודות שעלי' בנוי' השערה זו, שזה רק תקופה קצרה בערך שסומכים על הנ"ל נוסף על הנ"ל ברובא דרובא לפ"ד הרופאים החילוק הוא רק ביום אחד או יומים, וישנם איזה טפולים שמקצרים את ימי הווסת וכיו"ב ובמילא מתוקן הנ"ל עכ"פ למשך זמן אפילו לפי השערתם, ואף שבכלל טפול המתערב בעניני הווסת יש לנהוג בו בזהירות, אבל בנוגע לפעמים מועטות אין מקום לחשש באם נעשה ע"י רופא מומחה, בכ"א בודאי לדכוותי' למותר לעורר שאין מקום כלל להקל על פי דרישת הרופאים הנ"ל בחוקים ודינים האמורים אפילו במילתא דרבנן.

לפלא שאינו מזכיר באם שאל רופא בהנוגע לעצמו, ובטח ימלא עד"ז בהזדמנות הבאה.

בקשר עם האמור הנה ע"פ מדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה, הרי המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדו סגולה במיוחד ללידת בנים - נוספים - על בנם שליט"א.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכוח"ט.

ה'תשטו

נכונות השערות אלו: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'רנ.

סגולה במיוחד: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'קפז.