ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשטז

ב"ה, ח' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב יוסף דוד שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום שהוכפל בו כי טוב, בו כותב ששכרו דירה חדשה ושואל, מתי, ומה נעשה בה.

ואיננה מובנת כ"כ כוונתו, ואולי הפירוש מתי יעתיקו וכו' ומהנכון להעתיק ביום שהוכפל בו כי טוב אם אין בזה טרחה, ובאם ישנה טרחה יוכלו להעתיק גם בשאר ימי השבוע (לבד בימי ב' ד'), ונוהגים אנ"ש להכניס לדירה החדשה לכל לראש סידור חומש תהלים ותניא וכן לקבוע מזוזות תיכף, כמובן בלא ברכה, וביום השלשים ליטול מזוזה אחת על מנת לבודקה ובאם אפשר להחליפה ביפה ומהודרת ממנה, ובקביעתה לברך ולכוון להוציא בהברכה את כל הבית.

בטח שומר שלשת השיעורים בחומש תהלים תניא נוסף על שאר שיעוריו בתורת הנגלה ותורת החסידות.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

ה'תשטז

הרב יוסף דוד: ליינער, ברוקלין.

להכניס לדירה החדשה: ראה גם לעיל חי"ב אגרת ד'תתקעב, ובהנסמן בהערות שם.

לקבוע מזוזות תיכף: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'תמג.