ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשיז

ב"ה, ח' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה גבריאל

שי'

שלום וברכה!

... מ"ש אודות שינוי הסדר בשיעור לימוד דא"ח בעש"ק לאחר אמירת לכו נרננה וקודם כגוונא.

הנה גם כפי שמתאר במכתבו ישנם בזה צדדים חיובים וצדדים שלילים, וצד אחד שלא הזכירו הוא ע"ד מרז"ל מפני הנכנסים שיאמרו שמתחילים בכגוונא, ולכן דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד, וילכו אחר רצון הרוב הלומד זה.

ויה"ר שבכל אופן כאו"א יגדיל תורה ויאדירה תורת הנגלה ותורת החסידות תורה תמימה גופא ונשמתא דאורייתא.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

ה'תשיז

מו"ה גבריאל: כגן, כפר חב"ד.

שינוי הסדר... כגוונא: טוב לפי קוטן דעתי להנהיג שיקבלו כל הציבור את השבת בהמזמורים של לכו נרננה... ואחר הלימוד יתחילו הציבור תפלת ערבית מן כגוונא כו', כמו שעושין כן בביהכנ"ס חב"ד שבירושלים ת"ו.