ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשיח

ב"ה, ח' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

האברך דובער שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב אודות מר... שאינו יכול ללמוד חומש עם פירוש רש"י וגם תניא אינו מבין.

הנה כדאי להמציא לו התניא באידיש וכן החומש עם פירוש רש"י שנעתק לאידיש, והשיעורים בתניא שאינם עדיין בהעתקה באידיש יאמר עכ"פ הענין אף שאינו מבינו לעת עתה, שהרי פנימיות התורה בכמה ענינים שייכת לתורה שבכתב (עיין לקו"ת בהביאור לד"ה לא תשבית).

בעת רצון יזכירוהו וכן את אמו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו. ויהי רצון שיוסיף בהתמדה ושקידה בעניניו, ובודאי באופן שלא יגע בבריאות הגוף, כי שני הענינים הם ציווי הקב"ה, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בזה ובכל האמור.

בברכת כוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'תשיח

האברך דובער שי': טייכמן, לוד.