ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשכא

ב"ה, ט' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

האברך זלמן שי'

שלום וברכה!

ז"ע בא לידי מאמר מכ"ע אגרת לגולה (באנגלית מח' תמוז תשי"ז) בצירוף ציורים ממנו, שעשו עלי רושם דוקא ע"י שמצויירים כמו שהן - אן קונצען ואפילו אן קונצען אמנותיים, ומהראוי וגם מהנכון הי' - שבאופן כזה יצייר אלבום שלם של כפר חב"ד, ולא רק במצבו עתה אלא גם כמו שהי' בתחלת בואם לשם, בכדי שבאלבום זה יראו ג"כ התפתחות הכפר וכן עד"ז בתועלת צורת הכפר עתה, כיון שהתקוה שבקרוב יתפתח עוד יותר, ואם תהי' שורת ציורים אלו מוצלחה, יש לחשוב גם ע"ד קביעותם בדפוס אם בתור אלבום שורת-גלויות או גלויות בודדות, והעיקר כנ"ל שיבואו הציורים בפשטותם שבמציאות ולא יתרשם אם מי שהוא יאמר שהרי לזה מתאימה פוטו אין צריכים לציור, וכנראה במוחש החילוק בין פוטו לציור מעשה ידי אומן אפילו הנעשה באומנות הכי קרובה להמציאות.

מובן שבאם ישנם הוצאות הקשורים בהגשמת ציורים האמורים תשתלמנה מקופה מיוחדת ובזה גם שכר טרחה וכו' ואחכה למענהו בבשו"ט בהאמור.

ולמותר להוסיף שאין כוונתי רק להבתים וכיו"ב, אלא גם ובעיקר ציורים מחיי הכפר - מן חיים הרוחנים שברוחניות - ועד לחיים גשמיים שבגשמיות.

בודאי שיש לו שיעורים בנגלה ובחסידות נוסף על שיעורים הנלמדים ברבים שמשתתף בהם.

בברכת כוח"ט ולבשו"ט בהנ"ל.

ה'תשכא

האברך זלמן שי': קליינמן, כפר חב"ד.

בא לידי: ראה גם לקמן אגרת ה'תשלא.