ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשכב

ב"ה יו"ד אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו כותב אודות... שי' וחוות דעת הרופא, שטוב לפניו לנסוע מביתו, ושואל דעתי בזה.

והנה כפי שמתאר הענינים במכתבו, טוב הדבר אבל ביחד עם זה הסברא שיסע לארצוה"ב או למדינה אחרת, הנה נוסף על ההוצאות הכרוכות בדבר העיקר שאי אפשר לדעת מראש לאיזה סביבה יכנס בבואו למקום החדש ואיך תשפיע עליו הסביבה באם אפילו תהי' מהיותר טובות שבמדינה אלי' יבוא, אשר ההשגחה וההכרח לתת דו"ח למי שהוא במדינה חדשה אפילו אם מקבל זה על עצמו הנ"ל קבלה זו תהי' מרצונו הטוב ואינה דומה להנתינת דו"ח המוכרחת ע"פ טובה או מפני ההרגל דכמה שנים, וק"ל.

ולתכלית הנרצה הרי מספיקה הנסיעה למקום אחר באה"ק ת"ו גופא שאז רוב הענינים השלילים יתוקנו כמעט בשלימות או אפשר כולם בשלימות.

בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

בברכת כוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

מאחר שהוא המבקש וכותב אודות הנ"ל, הנה ככל שיוסיף הוא בעניני תורה ומצות יתוסף בברכות השי"ת במילוי בקשותיו בכלל ובהנ"ל בפרט.

בודאי למותר להדגיש - שכתבו אלי, וזה שיזכירום, אותו ואת משפחתו, על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר, וזה שזקוקים לברכה מיוחדת ובפרט בימים בהם אומרים פעמים בכל יום את פניך ה' אבקש.

מכריח שלא לבד שיתרחק כל אחד מהם מהענינים ומהאנשים הנלחמים, ר"ל בגלוי ובסתר, בתורת החסידות ועניני' - בהבעש"ט ואדה"ז ותלמידיהם. וגם אין מספיקה כלל ההתחזקות לעמוד על עמדם בזה (היפך הציווי דמעלין דוקא בקודש).

אלא מוכרחה ההוספה והעלי' בכל זה. וההשפעה בכל מקום שידם מגעת בכיון זה.

ה'תשכב

לנסוע מביתו: ראה לעיל אגרת ה'תקמב.