ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשכד

ב"ה, יו"ד אלול, תשי"ז

ברוקלין.

ארגון נשי ובנות חב"ד סניף...

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

כיון שנכנסנו לחדש הרחמים, אף שבטח למותר לעוררן על דבר זה, ליתר שאת באתי במכתב מיוחד, והוא על דבר ההכרח הכי גדול בעריכת תכנית מפורטה לניצול ימי הרצון והשמחה דחדש תשרי באופן המתאים.

בברכת כוח"ט ולבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'תשכד

סניף: בנוסח זה לכל סניפי נשי ובנות חב"ד; בעיירות שבחו"ל - באידיש.