ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשכה

ב"ה, יו"ד אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ עבור בתם תחי' ולפלא שזה זמן רב ביותר שלא הי' ממנו כל ידיעות וגם עתה מסתפק בהפ"נ ותו לא מידי, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה ויהי רצון שיבשר טוב.

במ"ש אודות בתו תחי' הנ"ל, כפי שאפשר לברר המצב במכתבו, כמה טפולים חדשים נתחדשו בשנים האחרונות בכגון דא, כמו כדורים (פילען) הממהרים את ההתפתחות וכו' וכמדומה שבמדינת שווייץ נמצאים רופאים גדולים מומחים במקצוע זה, וכדאי שיתוודע עד"ז בפרטיות, ויעשה בהתאם להידיעות שיקבל.

מוכרחני להעיר בהנוגע לסיום מכתבו, שכשיעזור השי"ת ותתרפא יתן בל"נ לישיבת תומכי תמימים וכו' שאין זה נוסח רצוי באופן דלהתנות תנאים עם השי"ת ולהקדים שתחלה יעזור ואחרי כן וכו' והרי ענינו של כל איש ישראל הוא לעשות ככל האפשרי וככל יכולתו בעניני תורה ומצות שצדקה בכלל זה ועוד ששקולה היא כנגד כל המצות עד שנקראת בשם מצוה סתם (עיין בתניא פרק ל"ז בארוכה) וביחד עם זה להתפלל לבקש ולדרוש מהשי"ת המצטרך לו בבני חיי ומזוני רויחי. וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר