ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשכו

ב"ה, י"ב אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה שמואל אלעזר שי'

שלום וברכה!

ת"ח על מכתבו מששי באלול, בו כותב אף כי בקיצור נמרץ, ממהלך חתונתו בשעה טובה ומוצלחת, ויה"ר שתהי' זה התחלה טובה לבנין בית חסידותי מתאים לרצון רבותינו נשיאינו הק'.

ועבודתו בקדש עם תלמידי המכינה דישיבת תורת אמת, תעמוד להרבות הברכה והצלחה גם בזה. ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

מכתבו מכ"ה תמוז נתקבל בעתו אף שמסיבה לא נתאשר עד עתה.

לפלא מה שכותב שחזר קטע ממאמר לכה דודי, מהו הפירוש - קטע. ובפרט שבענין זה הנה מבואר ע"ד מאמר זה ונדבר גם בארוכה בהתועדות דחג השבועות בשנים שעברו, שבו נמצא מתורתם של כל רבותינו נשיאינו הק', ובאם חוזרים חלק המאמר, הרי להחוזר אין ידוע מה נכלל ומה וכו'.

ושולח הנני מכתבי מהיר דחוף, בכדי שעכ"פ בתוך חדש החופה יחזור עוד הפעם המאמר בשלימות. ויפרסם ויעורר את כל אלו שבמצב דומה הם, שעכ"פ מכאן ולהבא יעשה הנ"ל כדרוש...

ה'תשכו

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 465 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה שמואל אלעזר: הלפרין. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'תפד, ובהנסמן בהערות שם.