ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשכז

ב"ה, י"ב אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מו' אלול.

א) בשאלתו אם לעשות תנאים בנוסח מסוים אשר אחד הצדדים מתנגד לזה וכו'.

בכלל אין לשנות מהנוסח הרגיל, אבל לאידך גיסא גם אין להתעקש בזה באם אין זה נוגע כלל וכלל בעניני יראת שמים ומובן שצריך להתענין מפני מה מי שהוא מתנגד לנוסח שהוא הרגיל.

ב) בקשתו ברכה, שישאר בתמימותו וכו'.

מובן שזה תלוי ברצונו, כי היכולת ניתנה לו בזה אלא שצריך ללמוד בהתמדה ושקידה ולקיים המצות בהידור, ואז מתוסף בברכת השי"ת בהאמור.

ג) מ"ש שאינו יכול לגמור השלש שנים וחצי.

אינו מובן לאיזה שנים כוונתו. ובכל אופן יציע ענינו להנהלת ביה"ס בו לומד, שהרי הם רוצים טובתו ואינם נוגעים בדבר, ויעשה כהוראתם. והשי"ת יצליחו בכל האמור.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.