ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשלב

ב"ה, י"ג אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יעקב יוסף שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' אלול, בו כותב אשר נתקבל לש"ץ בביהכ"נ, וכמנהג ישראל ותיק - ידבר לפניהם דברי התעוררות בעשי"ת הבע"ל.

ומובן שנכון עשה, ובודאי יהי' שם מנין ויותר שומרי שבת. וישתדל להרבות מספרם הלוך והוסיף, ע"י דברי התעוררות בר"ה וכו' באופן רשמי, ודברי התעוררות בכל עת מצוא שעת הכושר, ובפרט כללות עשי"ת, הימים והלילות עליהם נאמר דרשו ה' בהמצאו גו', קירוב המאור אל הניצוץ. ומה לדבר - תכלית המכוון צ"ל מתאים לדבר משנה המעשה הוא העיקר. והאופנים להסבירם ה"ז תלוי בסוג המתפללים ותכונות נפשם. וכולל - ההסברה שהרי זה טובה לא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות, ואף שלפעמים אין מובן כ"כ בשכל, הרי טבעי הדבר שאי אפשר לשכל גבולי - להבין ולתפוס דבר בלתי גבולי, שזהו באין ערוך הרבה מלעייל פילא בקופא דמחטא וכו'.

במ"ש שבא אליו לבקש רחמים עבור קרובים וכו' ומה יעשה.

בהזדמנות כאלו מובן שנכון הדבר שינצל הענין לעורר ע"ד הוספה ביראת שמים, ובודאי גם להבא יתנהג באופן כזה, ויציע לפניהם שיזכרו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וההוספה בעניני תורה ומצות היא תשמש צנור וכלי לקבלת התפלה.

בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות ברוחניות.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ה'תשלב

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 420 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה יעקב יוסף שי': גורקאוו, לונדון. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תרפא, ובהנסמן בהערות שם.