ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשלג

ב"ה, י"ג אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מז' אלול, בו כותב אשר בנו שליט"א הצליח אצל הקונסול בקשר להארכת הפ"פ שלו וכו' וע"כ מבקש שחלק מזמנו יקח מלימוד תוה"ק ללימוד איזה מקצוע.

ובטח גם בעצמו יראה הסתירה שבין שני הענינים אשר תוכן הראשון הוא שבנו שי' רואה גם בעיני בשר ברכת השי"ת שהוא נותן התורה בענינו, וכתוצאה מזה באה בקשה שבנו ימעט בלימוד התורה וילמוד איזה מקצוע.

תקותי שכתב האמור מתום אהבת אב לבן אשר על אהבה בכלל אמרו חז"ל בהנוגע לכל אחד, שלפעמים מקלקלת את השורה.

ולדעתי בהביא בחשבון את הגיל של בנו שי' ואשר עתה הם השנים המסוגלים ללימוד תוה"ק הנקראת תורת חיים הכוללת גם חיים כפשוטו בעולם הזה וכאמרו אם בחקתי תלכו ופרש"י שתהיו עמלים בתורה, ואת מצותי תשמורו וגו' וככל הברכות האמורים בפרשה.

צריך הוא לעודד ולחזק את בנו שילמוד בהתמדה ושקידה הכי גדולה וכהבטחת רז"ל ידעת - ומצאת ויצליח בלימודו לרוב נחת האמיתי של כל אוהביו ולכל לראש בודאי אביו שי'.

ואנצל הזדמנות זו לעוררו על שמירת שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא, אשר כפי ששמענו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר סגולה הם לכמה ענינים.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר