ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשלד

ב"ה, י"ג אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים

מאיר שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מח' אלול, בו כותב ע"ד המשך בנין המקוה, הקישוים הכספים שמוצאים בזה.

ולפלא שאינו מזכיר מה היו התוצאות ממה שעשו מגבית הן בכתב והן בביקור במקומות שונים.

במ"ש ע"ד עשיית תיבה, כנראה כוונתו ע"ד פושקע להעמיד על פתח הכניסה.

הנה לא ניסו כאן בכגון דא כלל וכלל, וכבר כתבתי לכמה מאנ"ש מאה"ק ת"ו שמגבית כסף בארצוה"ב דורשת שמי שהוא על אתר ידבר ויעורר ולאחר זה אפשר למכתב וכיו"ב שיועילו וכולי האי ואולי, ובפרט כשהמדובר הוא בענין חדש לגמרי הנמצא במקום אחר ושאין לזה כל שייכות להאנשים כאן (כמובן לבד הענין דכל ישראל ערבים זב"ז), ויה"ר שיבשר טוב בכל הענינים הכללים והפרטים.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט.

ה'תשלד

מו"ה חיים מאיר: גרליק, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'תרסד, ובהנסמן בהערות שם.

בנין המקוה: ראה לעיל שם.