ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשלה

ב"ה, י"ג אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יהושע

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' אלול בבשורה הטובה אשר מכתבי ללוקחי חלק בלימוד תניא הק' קרא ופעל התעוררות גדולה והתחזקות.

ובודאי רשומו חזק גם לימים יבואו ובאופן הנדרש ע"י תורתנו תורת חיים להוסיף ולחזור ולהוסיף וכפסק הדין מעלין בקדש.

בודאי למותר לעוררו ע"ד תכנית מפורטת לנצול ימי חדש תשרי הבע"ל והימים שלפניהם שהם כמבואר בתורת החסידות אשר המלך נמצא בשדה ומקבל את כ"א בספ"י (לקו"ת דברים לב, ב) ולאחרי זה הימים דקירוב המאור אל הניצוץ, ויהי רצון אשר השי"ת יהי' עם פיהו ויצליח בכל האמור.

כבקשתו אזכירם, כאו"א להמצטרך להם, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ואת אביו אברהם בן ברכה לרפו"ק ולרפו"ש מתאים לתוכן כתבו, ויה"ר שיבשר טוב בכל האמור.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

נ.ב.

במ"ש אשר האברך... רוצה לנסוע לכאן לאסוף כסף וכו' - אין ענין זה מדברים שבנקל כלל וכלל, בה בשעה שהוצאות הנסיעה ה"ז הוצאה ודאית נוסף על הענינים דביטול תורה ומצוה וכו' והעיקר עניני ביטוש וכו' הסובלים כל אלה המתעסקים במגביות וכו' ובפרט מי שלא הורגל בזה. ויהי רצון אשר השי"ת ינחהו את הנ"ל בדרך הטובה לפניו באמת.

ה'תשלה

מו"ה יהושע: עלבוים, ירושלים. אגרות נוספות אליו - ליעל ה'תריח, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבי: דלעיל ה'תרמג.