ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשלו

ב"ה, י"ד אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה ישראל זיסל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח' אלול, בו כותב שבטח נתקבל כבר הרשב"א על ב"ב שהדפיסו וכו'.

והנה לע"ע לא נתקבל וכנראה ממכתב כת"ר יתקבל ימים אלו, ומוסגר בזה המחאה להוצאות המשלוח.

ויהי רצון שיוסיף חילים בעניני תורה והמצוה, ולא רק בתורה אלא גם בלומדי' ואפשר יותר נכון לומר - העיקר בלומדי' וכמרז"ל הידוע שבעה דברים קדמו לעולם התורה וישראל וכו' ומחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר, והרי זהו ג"כ מהוראות תורתנו בהנוגע להנהגת איש הישראלי, וידוע הפסק כמה גדולים מעשי חייא אפילו לגבי מעשה רבי חנינא (כתובות קג, ב).

אשר זהו ג"כ הטעם לגילוי רזין דאורייתא פנימיות התורה בשופי ובאופן דהפצה עד שיגיעו גם חוצה וכנודע משל רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע מבן המלך והאבן טובה אשר בכתר המלך (נדפס בהתמים חוברת ב' ע' מט).

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכה.

הנפסקה הופעת "התנובה"?

ז"ע נתקבל ס' הרשב"א. ות"ח.

ה'תשלו

מו"ה ישראל זיסל: דבורץ, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתלה, ובהנסמן בהערות שם.