ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשלז

ב"ה, י"ד אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בו כותב ראשי פרקים מאשר עבר עליו במשך שנה זו וכן אודות מצב בריאותו בהנוגע לעורו.

ומובן שבאם כוונת מכתבו כפשוטו שבעצמו בוחר לו משחה ואופן הטפול בה, וע"פ השאלה מידידיו וכו', אין זה הדרך כמובן בשכל הטבעי וגם לא ע"פ הוראת תורתנו שנתנה רשות לרופא לרפאות, ובטח ישנם רופאים מומחים במקצוע זה בסמיכות מקום אליו ועכ"פ ישאל עתה להוראתם ויעשה כן, וע"פ הנ"ל מובן במה ששאל עצת איש אחד שאומרים עליו שהוא מומחה, גם זה אינו נכון, ויעשה כנ"ל וכמו שמסיים גם במכתבו, להתייעץ עם רופא עור וכו'.

ויהי רצון שיוסיף בתורה ומצותי' במסירה ונתינה ולא בהסדר שכותב שבאם יעזור לו השי"ת אז יתעורר, וסדר איש הישראלי הוא לכל לראש לעשות בפועל (ובפרט שהענין לעצמו אין די ערך וכמאמר המשנה שכר מצוה מצוה), והשי"ת יצליחו לבשר טוב בהנוגע לבריאות לא רק בגשמיות אלא גם ברוחניות.

בודאי משתתף בפעולות צעירי אגודת חב"ד, ובאופן שלא יגע בסדרי הלימוד.

בברכת כוח"ט ולבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר