ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשלח

ב"ה, י"ד אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ בעל מדות ורב פעלים

מו"ה בנימין זאב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו - שנתאחר קצת דרך הילוכו - פ"נ עבור... שליט"א.

וכבקשתו אזכירו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון אשר כיון שנמצאים אנו בחדש אלול הוא חדש הרחמים, אשר כמשל הידוע של רבנו הזקן בספרו לקוטי תורה (פ' ראה דף לב, ב) המלך נמצא בשדה ומקבל את כל העם בספ"י ומראה פנים שוחקות לכולם וכו' יתוסף ברחמיו המרובים של ממה"מ הקב"ה, לכל צרכי עמו בית ישראל ולכל אחד ואחת מהם והנ"ל בתוך שאר חולי ישראל.

רבות שמעתי ע"ד כת"ר שי' וכן מהאברכים השלוחים שביקרו בקהלתו בקדש אשתקד, וכיון שחזקה שליח עושה שליחותו הוא כל אחד מישראל שהוא שלוחו של הבורא ברוך הוא להאיר חשכת העולם ומתאים להוראתו דמעלין בקדש, בטח מאז הוסיף והעלה בפעולתו בקדש בקהלתו ובכל מקום שידו מגעת וביחוד בתוככי הנוער, שמחד גיסא עדיין לא נגמרה צורתו בכל התוקף ועלול לשינוים יותר מזה שעברו רוב שנותיו וכו' ומאידך גיסא כל עתידו עדיין לפניו ובזה בנין בית בישראל, שלכן כל שינוי לטוב בו, נכפל כמה פעמים ככה בביתו אשר יבנה בגדלו.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכת הצלחה.

ה'תשלח

מו"ה בנימין זאב: ויס, ציריך.