ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשלט

ב"ה, י"ד אלול, תשי"ז

ברוקלין.

לכבוד הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק

ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על הודעתם מ"הכנוס התמימים" שיתקיים ביום ט"ו אלול, הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח מברק ומועתק בזה לשה"ק:

כינוס התמימים כפר חב"ד, יה"ר שיזכה הכנוס ויצליח לגלות במשתתפיו ובכל מושפעיהם ולהביא בפועל תפקידם שהורוהו רבותינו נשיאינו להיות פעילים דוקא, נרות להאיר בכל תפוצות ישראל ובאור וחיות חסידותיים, על ידי עבודת התפלה, קיום התורה והמצוה בהידור וההפצה ובשופי דהמעינות חוצה מחוץ ליחידה ועד החוצה דעומק תחת. וייתי מר, משיח צדקנו בקרוב ממש.

כתיבה וחתימה טובה,

מנחם שניאורסאהן

המברק בטח נתקבל במועדו, ולמותר לעוררם להודיע לכאן, ובפרטיות הדרושה, מהנעשה. ות"ח מראש.

בברכת כוח"ט.

מזכיר