ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשמ

ב"ה, ט"ו אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מער"ח אלול חדש הרחמים, בו כותב ע"ד הבדידות שלו וכו' וכו' ואיך שרוצה לחיות דוקא במקום אחר, אף שיודע שהמקום בו נמצא מסוגל להשפיע חסידות וכו'.

ומובנת הסתירה מרישא לסיפא, כי אם המקום מסוגל להשפיע חסידות, מובן שאינו בודד שם, כי הרי כלי לקבלה לחסידות מציאות חסידותית היא, אם בגלוי לכל או בגלוי לעיני המתבוננים בהם. ועוד יותר - מהו בכלל ענין הבדידות, בה בשעה שהנה ה' נצב עליון במקום זה ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי (הודעת רבינו הזקן בתניא ריש פרק מא), ותיכף מודיע רבנו הזקן גם המסקנא מזה, וז"ל, וע"כ צריך לעבוד לפניו וכו' ויעמיק במחשבה זו ויאריך בה וכו'. ואם ישתדל להתבונן במסקנא זו, תיכף יראה שאינו בודד, ואדרבה. ואף שלכאורה כל הענינים שכותב מתאימים הם להמציאות בכללותה, הרי נאמר נתתי לפניך החיים והטוב וגו' ז.א. שככל עניני קליפת נוגה, שהיא כללות החיות של עוה"ז הגשמי והחומרי (תניא פרק לז, עיי"ש בארוכה), ממוצע זה בין הקדושה וכו' ויש לנצלה באופן להרבות את הקדושה או כו'. וגם ההתבוננות בתנאי המקום אודותם כותב, יכולה להיות בשני האופנים. ובזה הוא ג"כ ההוכחה והאבן בוחן, מי הוא המעורר להתבוננות זו כמבואר בהיום יום כ"ג סיון.

ויה"ר שמתאים לסיום מכתבו, ע"ד שמתכונן ליום הגדול ח"י אלול המתקרב ובא לברכה, שיצליח בזה המקום בפועל, ויצליח ויפעול גם בו מתאים להוראות שני המאורות הגדולים שנתגלו ביום בהיר זה, ששניהם הדגישו הענין דעבודת ה' בשמחה ובטוב לבב דוקא, עבודת ה' באופן דעזב תעזב עמו דוקא (כמועתק בהיום יום כ"ח שבט, עיי"ש) וע"י הקו דואהבת לרעך כמוך אשר חד הוא עם ואהבת את ה' אלקיך, ואצפה לבשו"ט בכל האמור.

כיון שאינו מזכיר בהנוגע לעניני בריאות, בודאי סימן הוא שהכל בסדר ובשלום, ובטח גם עד"ז יודיע בפירוש.

בברכת כתיבה וחתימה טובה ולבשו"ט.