ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשמב

ב"ה, ט"ו אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יהודא זרחי' מרדכי ליב חיים שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נתקבל מכתבו מיום הרביעי, ובטח מכבר קבל מכתבי מענה על מכתבו הקודם אף שאינו מזכיר עד"ז, בו כותב שבימי החופש עזרו אנ"ש בעניני החינוך שבסביבתו, ובודאי ניצל הזדמנות זו כדי להתקרב אתם יותר, והרי על כל חלקי ועניני התומ"צ נאמר בהם שהתועלת הוא דבוק חברים ומרובה מדה טובה בזה שהרבה חברות עושה וכמבואר הענין בארוכה בקונטרס החלצו הידוע, וסיסמא היא בפתגם אדמו"ר האמצעי, שכששני יהודים מתדברים יחד, הרי זה שתי נפשות אלקית על נפש טבעית אחת, וק"ל.

במ"ש אודות לסדר ספר מדריך לנשואין בקשר עם השאלות השונות אשר במחיצתן במקצוע זה, נכון הדבר, כי בתקופתנו נפגשו שתי הקצוות, בעיות ושאלות מסובכות ביותר ומאידך גיסא בהדור הכי אחרון נתמעט ביותר הלימוד בהנוגע להוראה להלכה למעשה בפוסקים האחרונים דוקא, דהלכה כבתראי ובהם באו הדברים מבוארים יותר, וק"ל. ולכן מובן שקובצים המבארים צדדי שאלות ומעוררים עליהם ומה טוב מורים ג"כ הספרים בם נדונה שאלה זו מהספרים ששעה זו מכריחה העסק בהם.

דא"ג זה הי' ג"כ אחד הטעמים בהדפסת השדי חמד בו נקבצו מכמה ספרי פוסקים האחרונים בהנוגע להלכה למעשה וכמו"כ ג"כ מאשר סו"ס עמדו על הנחיצות להוציא אוצר הפוסקים על אבן העזר אף שחבל שהולך הענין לאט כ"כ.

בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

ה'תשמב

מו"ה יהודא זרחי' מרדכי ליב חיים: סגל, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'שכה, ובהנסמן בהערות שם.

בפתגם אדמו"ר האמצעי: ראה גם לעיל אגרת ה'תקפא, ובהנסמן בהערות שם.