ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשמג

ב"ה, י"ז אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

צנמ"ס וכו' הרש"י שי'

שלום וברכה!

... ובפרוס יום הבהיר ח"י אלול, יום הולדת שני המאורות הגדולים הבעש"ט ורבנו הזקן, הנה יהי רצון שכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בהשם ח"י אלול, בריינגט אריין חיות אין אלול, הנה מתחיל מיום זה ובערב יום זה שהוא הכנה לזה, יכנס החום החיות והאור באופן דהולך וגדל ומעלין בקדש, ובכל הענינים דר"ת אלול, שכולל ג' הקוין דתורה עבודה וגמ"ח וכתר שם טוב שעולה ע"ג, מעשה בפועל למטה וענין התשובה למעלה, שגם זה הרי נרמז בתיבת אלול. וע"פ מאמר רז"ל כל דפשיט מעלי טפי: עס זאל זיין א כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

בברכה לבשו"ט וכוח"ט,

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

ספרו ספורי חסידים חלק ב' - לע"ע לא נתקבל.

בקשתי לברר ע"ד מציאות העתקת השיחה בהנוגע לחילוק ב"ש וב"ה כח ופועל.

ה'תשמג

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 353 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

הרש"י: זוין, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'שס, ובהנסמן בהערות שם.

לברר... כח ופועל: ראה לעיל אגרת ה'תרד.