ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשמו

ב"ה, י"ז אלול, תשי"ז

ברוקלין.

כינוס נשי ובנות חב"ד

(ע"י הישיבה, לוד ישראל)

ברכותי שכל המשתתפות בכינוס והכינוס בכללו, יוסיף בהפעולות בהמרץ ובהחיות להשיג המטרה הפנימית שהיא להחדיר בבתיכן ובסביבתכן קרני ואור שני המאורות הגדולים הבעש"ט ורבנו הזקן שמתגלים ובכל שנה בתוספת בח"י אלול להחדיר דרך צנורות חינוך כשר והנהגת בית בטהרה ובקדושה.

כתיבה וחתימה טובה,

מנחם שניאורסאהן