ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשמח

ב"ה, י"ט אלול, תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... מובן וגם פשוט שאין זה אומר שכל הנהגת מי שיהי' בישראל יש להצדיקו במאה אחוז, מפני שיודעים שכמה מעשים טובים עשה, אבל מובן ג"כ שח"ו וח"ו לבטל פעולה טובה של מי שהוא בישראל, ובפרט פעולה ברבים ועל הרבים בישראל, מפני שהנהגה פ' שני' ושלישית אינה כדבעי. ומה לנו ראי' יותר מוכחת מימים אלו ימי אלול, אשר ציוו רז"ל לכ"א מישראל לאמר פעמים בכל יום ה' אורי וישעי שמע ה' קולי אקרא, וחנני וענני, ואם יתאספו כו"כ ויאמרו אשר לפב"פ אין לומר זה, וככל הביטוים שבמכתב כת"ר, תקותי שגם כת"ר יפסוק ההלכה שבטלים דבריהם... ואף שכמובן אין כת"ר מחוייב להתחשב במחאתי, אבל כיון שאין זה מחאה שלי מדעת עצמי, כ"א מבוססת על ציווי תוה"ק ובפרט בימי אלול חדש הרחמים הכנה לימי הדין ולימים הנוראים אשר יעברון במשפט כל יצורי עולמים, ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה כהודעת חז"ל, זה מחזק מחאתי עוד יותר כיון שעל כ"א להתנהג כמו שרוצה שיתנהגו עמו, ופס"ד בתורה דעלך סני לחברך לא תעביד...

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכוח"ט.