ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשמט

ב"ה, י"ט אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

באיחור זמן נתקבל מכתבו בו מודיע טובות אשר לקח חלק וגם הצליח במבצע הפצת ספרי דא"ח תורת החסידות וכן מיום הולדתו אשר חזר דא"ח ברבים חלק מהמאמר מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה.

ויהי רצון אשר מתאים לכתבו זה הנה גם בחייו ובעניניו הוא יעשה ככל יכולתו שיקבע הענין, אשר מים רבים הם כל עניני עוה"ז ומובן שהנה"ב בכללם ולכל לראש לא יוכלו ח"ו לכבות את האהבה שישנה בכל אחד מישראל אהבה טבעית לאבינו שבשמים, אשר אהבה זו שרש היא לקיום רמ"ח מ"ע ומצות היראה בכללה שהיא שרש לשס"ה ל"ת, והיא המביאה לידי עשיית המצות בפועל וקרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו, וכמבואר בתניא פרק י"ז ואילך. ואין הדבר תלוי אלא ברצון וכיון שאמרו רז"ל שישראל הם עז שבאומות, תקותי שינצל התוקף שיש לו שלא להתרשם מכל מניעות ועכובים וללמוד בהתמדה ושקידה גדולה וקיום המצות בהידור, והשי"ת יצליחו.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'תשמט

מהמאמר מים רבים: ראה לעיל חי"ד אגרת ד'תתקצא.