ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשנג

ב"ה, י"ט אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ג אלול, בו כותב שרוצה ללמוד נגלה וחסידות, ובאה"ק ת"ו לא יכול למלאות כל הנ"ל לדעתו, ולכן מוכרח לצאת מאה"ק ת"ו וכו'.

והנה מובנת הסתירה מרישא לסיפא, כי פשוט שגם באה"ק ת"ו ישנו הציווי דתלמוד תורה שאינו תלוי בזמן ומקום, והנמצאים שם, ואינם לומדים תורה, הוא לא מפני שאין לו היכולת אלא מפתויי היצה"ר שמפתה את האדם בכל מיני תחבולות שלא לקיים מצות הבורא ובפרט בענין דת"ת שהיא שקולה כנגד כולם ובפרטי פרטית בענין ת"ת דתורת החסידות, וכמבואר בקונטרס עץ חיים, ומה תועיל היציאה מאה"ק ת"ו כיוןן שגם היצה"ר יצא ביחד עמו, וחבל על ההוצאות נוסף עליהם גם הענין דיציאה מאה"ק ת"ו, שהותרה רק במקום יוצא מן הכלל.

ויהי רצון שיכיר את האמת באשר הוא, ז.א. שהיכולת מלאה ניתנה לו ללמוד בהתמדה ובשקידה, וכל יום העובר בלי התמדה ושקידה זו, ה"ז אבדה שאינה חוזרת ואם מבלה זמן בחיפוש סיבה להעדר לימוד אין בזה צורך כלל וכלל והסיבה היחידה היא כנ"ל, היצר הרע, ובהתבוננות אפילו קלה ולשעה קלה יראה אשר כן הוא, ויהי רצון שיהי' זה בהקדם ובמילא גם התחלת הלימוד בהקדם.

בברכה לכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר