ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשנה

ב"ה, י"ט אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק, ולפלא שאינו מאשר קבלת מכתבי מענה על מכתבו הקודם, אף שתקותי חזקה שעשה כהוראת רבנו הזקן ובמילואה ולא נתפתה לפיתויו של הקלוגינקער וכידוע פתגם כ"ק אדמו"ר (אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר) שלפעמים מתלבש הוא היצה"ר בבגד של משי, ועייג"כ בהיום יום כ"ג סיון.

ובשאלתו במכתבו זה, שגם הוא תמוה, והוא אשר כיון שישנה מצות יבום, מדוע אמרו חז"ל שבאם הוא זקן והיא צעירה אומרים לו כלך אצל שכמותך, ומשנים רצון הקב"ה.

כי אין זה שינוי כלל, כיון שהכלך אצל שכמותך הוא ג"כ ציוויו של הקב"ה במקרה של יבום כשאין הגיל מתאים, וכאילו הי' מקשה איך זה עשה דוחה ל"ת, פקו"נ דוחה שבת ומשנים עי"ז ציוויו של הקב"ה, והדוגמאות רבו מלספר.

בטח עכ"פ מכאן ולהבא ישמור על שיעורי חת"ת (חומש תהלים תניא) נוסף על השיעורים בלימוד התורה בכלל.

בברכת כוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'תשנה

וכידוע פתגם: ראה גם לעיל ח"ט אגרת ב'תתפז, ובהנסמן בהערות שם.