ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשנו

ב"ה, כ' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה מיכאל יהודא ארי' ליב שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח וי"ד אלול, נהניתי במאד מאד מכתבו שהתחיל ללמד בזרנוגה... שברור בתכלית, שהנהגתו בנסיעתו לזרנוגה, נכונה היא במאד, הן מצד הכלל והן מצד הפרט. ויהי רצון שממנו יראו וכן יעשו גם אחרים בהנוגע לקבלת עול תורה ועול מצות, שבזה נכלל ג"כ קבלת עול דטובת מוסדות חינוך עטה"ק, שמיסודם ובהנהלתם של רבותינו נשיאינו הק' ובודאי יצליח בזרנוגה ולפום צערא אגרא, ובזה במדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה ברוב נחת חסידותי ביחד עם זוגתו תחי' מכל יו"ח שיחיו.

עדיין לא נתקבלו הידיעות אודות כנוס התמימים, אבל כנראה גם בפעם הזאת חסרה היתה ההכנה בעוד מועד, ומפני קוצר הזמן כנראה שלא כל הפרטים הובטחו (באווארענט געווארען) והעיקר השתתפותם של כל התמימים הנמצאים באה"ק ת"ו, אף שמובן שהזמן לזה הי' מוכשר יותר, בימי אלול, תקופת ששים שנה להתיסדותה של ישיבת תומכי תמימים [ולהעיר מענין דששים המה מלכות, וממאמר רז"ל (ב"ב קנז, ב) דמהדורות תושבע"פ ארכו ששים שנה, וכן, אף שאינו ברור בעיני נכונות כל הפרטים שבשבחי הבעש"ט, אף שכפי כתבו, רובו מיוסד על דברי וסיפורי רבנו הזקן, אבל בטח יסוד ישנו לזה, ובפרט להענינים שהם יסוד לכמה סיפורים נוסף על עצם הענין. וכוונתי להמובא שם, שאמר הבעש"ט שאם לא יבוא הגואל צדק במשך ששים שנה, מוכרח אז הוא לבוא בזה העולם, ובהמשך שם, שנשמע מאחרים שאמר בפירוש, שכעבור ששים שנה יבוא עוה"פ בזה העולם, וחסידים מספרים אודות פתגם אדמו"ר האמצעי בזה וכו', וכיון שלא שמעתיו אני מכ"ק מו"ח אדמו"ר, ועכ"פ מבר סמכא מוחלטי, אינני מעתיקו, ואפשר נודע לו ע"ד זה יותר בפרטיות]. ואחכה לידיעות מפורטות מהכנוס, וכן מ"ש בטח התועדו בח"י אלול ויתועדו גם בשבת מברכין - ע"י הקב"ה - דחדש תשרי וכל השנה.

ובעיקר כמ"ש לכמה מאנ"ש ע"ד הכנת תכנית מפורטת לניצול ימי חדש תשרי הבע"ל והימים שלפניהם ושלאחריהם ככל האפשרי במסגרת צעירי אגו"ח ובמסגרת אנ"ש בכלל, ויהי רצון שתהיינה בשו"ט בטוב אמיתי וכלשון רז"ל (קדושין מ"א) טוב לשמים וטוב לבריות, ולהעיר ג"כ מהמבואר בד"ה כל המרחם על הבריות (קונ' סא).

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

ה'תשנו

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 529 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

הרה"ח... הכהן: אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תשעה, ובהנסמן בהערות שם.