ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשנח

ב"ה, כ"ב אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב על דבר המאורע המבהיל אשר הבת המירה דתה ר"ל.

בעת רצון אזכירה על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

במקרים רבים מאורע מבהיל כזה הוא כתוצאה מזה שנולדה שלא בטהרה, שבשעה שנתעברה האם עמה, לא היו זהירים בחוקי ודיני טהרת המשפחה, ואם ח"ו בענינם כן הוא, אזי עליהם לקבל בתוקף החלטה שעליהם מעתה להיות זהירים בחוקי ודיני טהרת המשפחה כדרישת תורתנו תורת חיים וכן להשפיע על אחרים שיזהרו בכגון דא, אשר זה יהי' תקון במקצת על העבר. והשי"ת הרואה ללבב יראה כי החליטו כן באמת וגם יתנהגו ככה, נוסף על שמירת המצות בכלל, תתרבה על ידי זה ברכת השי"ת בהמצטרך להם ובענין הבת ביחוד.

כן מהראוי שיבדקו התפילין שלו כן את המזוזות בדירתם שיהיו כולן כשרות כדין, ויבערו מביתם כל ענין שיש בו שמץ של ע"ז ח"ו.

מובן שצריך גם כן לחקור ולדרוש, אם ישנה סיבה בגלוי להנ"ל על ידי עוני וכיו"ב, ולהשתדל לבטל הסיבה. ויהי רצון שיבשר טוב בהאמור.

בברכה לבשו"ט ולכתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר