ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשנט

ב"ה, כ"ג אלול, תשי"ז

ברוקלין.

האברך יחיאל מיכל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג אלול מבשר טוב מפתיחת שיעור בדא"ח בביהכ"נ חפץ חיים, ויהי רצון שלא יסתפקו בהפעולות דעת עתה, ויוסיפו עליהם כהנה וכהנה ובפרט עתה דעת התעוררות הוא ימי הסליחות והימים נוראים עליהם נאמר דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב, ומובן ופשוט שאין הנ"ל פוטר את המתעסקים בזה מהתמדה ושקידה בלימוד התורה וקיום המצות בהידור וכו' ובאופן דמוסיף והולך ומעלין בקדש ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ויהי רצון שגם בזה יבשר טוב אליבא דאמת וגם על חבריו ישפיע בכגון דא.

בברכה לכוח"ט ולת"ת ביראת שמים,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'תשנט

האברך יחיאל מיכל שי': כץ, ירושלים.