ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשס

ב"ה, כ"ג אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום השלישי, בו כותב אודות חוסר המשמעת ככל הצורך וכו'.

בטח יש להתייעץ עם המחנכים על אתר כי הרבה תלוי בזה בתכונות נפש תושבי מדינה ומדינה והנוער שבו, וצד השוה בכל מקום הוא, להעמיד מבין התלמידים עצמם משגיחים על המשמעת, ודוקא מבין אלו שאינם מושמעים כ"כ, ואם באפשרי דאופן פרנס חדש וכיו"ב וכשיהיו הם המעונינים במשמעת הוא ע"ד מרז"ל מני' ובי' אבא לשדי בי' נרגא...

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט.