ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשסב

ב"ה, כ"ו אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"א אלול חדש הרחמים, בו כותב אודות חוות דעת הרופא בהנוגע לבריאותו שישנם מייעצים נתוח בלב.

והנה מובן שבכלל ההחלטה בזה תלוי' בגודל המומחיות של המייעצים, וביחוד במצבו הנה כפי הידיעות כאן מבקרים באה"ק ת"ו מומחים גדולים ברפואת הלב גם מחו"ל, ואז עושים התייעצות ביחד עם המומחים דאה"ק ת"ו, וכדאי אשר יברר באם ישנה בקרוב אפשרית להתייעצות כזו האמורה, ואז יבקש את הרופא ממכיריו שיתבקר ע"י הנ"ל וידעו הוראתם, ויהי רצון שיצליחו בעצתם לרפואתו קרובה.

במ"ש אודות שידוך ואם צריך לספר המצב הנ"ל וכו', ישאל בזה חוות דעת רב מורה הוראה בישראל בסביבתו.

בודאי יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט ולכתיבה וחתימה טובה.