ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשסג

ב"ה, כ"ו אלול, תשי"ז

ברוקלין.

האברך שמעון משה שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובטח, אף שאינו מזכיר אודות זה, הנה נוסף על השתתפותו בהתועדות יש לו קביעות ללימוד בתורת החסידות, ובודאי ידוע לו פתגם רבנו הזקן שצ"ל לא רק קביעות בזמן, אלא, והוא העיקר, קביעות בנפש, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ומה טוב שבכל מקום שידו מגעת ישפיע בכגון דא, וזכות הרבים מסייעתו, והרי כל אדם נצרך לברכתו של הקב"ה עם תוספתו שהיא מרובה על העיקר. ובפרט כשמתכוננים בעתיד הקרוב לבנות בית בישראל בנין עדי עד.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

במש"כ ע"ד שיעור דאצבעים בתפלין בלי התיתורא - עיין שו"ע אדה"ז סל"ב סעי' סג: הבתים כו' אבל או"ר התיתורא כו' שהבתים כו' צ"ל אצבעים כו'. פרמ"ג א"א סקנ"ו (והקשה עליו באות חיים סקי"ט). רא"ש הובא בטור: יקח דפוס כו' אצבעים (כהערת האות חיים שם סוס"ק כ'). שו"ת בית שערים חאו"ח סכ"ח (ואינו תח"י).

ה'תשסג

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 499 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

האברך שמעון משה: דיסקין, בני ברק.

בלי התיתורא: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תשמה.